Something, Something Dark Side! Smascherata anche Meg